מקחל בועז, אורן ושות' רואי חשבון
בית
אודות
תחומי פעילות
סקטורים
מידע מקצועי
רישום לניוזלטר
צור קשר
English
תחומי פעילות
ייעוץ וליווי עסקי ייעוץ וליווי עסקי
עסקים בהקמה עסקים בהקמה
ביקורת וראיית חשבון ביקורת וראיית חשבון
מיזוגים ורכישות מיזוגים ורכישות
שירותי מיסים שירותי מיסים
שירותי חשבות וניהול כספים שירותי חשבות וניהול כספים
עסקים משפחתיים עסקים משפחתיים
הנהלת חשבונות הנהלת חשבונות
שירותי עזר משפטיים שירותי עזר משפטיים
סקטורים
עמותות ומלכ עמותות ומלכ"רים
תעשיה ומסחר תעשיה ומסחר
נדל נדל"ן
היי טק היי טק
ביטוח ביטוח
בריאות בריאות
חברות ארנק

בהמשך להמלצות דוח ועדת טרכטנברג, הוקמה וועדה בראשות מנהל רשות המיסים, שמטרתה לבחון את סוגיית הקמת חברות "ארנק" על ידי עצמאים ושכירים בעלי הכנסה גבוהה. חברות "ארנק" נבחנו על ידי הועדה ככאלה שהוקמו על מנת לחמוק לכאורה מתשלום מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ומיסי בריאות על מלוא הכנסתם כיחידים, תוך ניצול לרעה של המיסוי הנמוך יותר החל על חברות. בחודש אוקטובר 2013, פרסם צוות חברות הארנק את המלצותיו להערות הציבור, שעיקרן הטלת מס על רווחים בלתי מחולקים. ריכזנו לנוחיותכם את תמצית ההמלצות.

 

חברת "ארנק" – הגדרה

 

חברות שהוקמו על ידי בעלי שכר גבוה, שאליהן מועבר מלוא שכרם, נחשבות לחברות "ארנק", שכן בעליהן מושכים מהן שכר נמוך (וכפועל יוצא מכך המיסוי עליהן נמוך) ויתרת ההכנסה נותרת, בלתי מחולקת  בחברת "הארנק" (מכאן גם מגיע השם). חברות אלו ממוסות במס חברות בגובה של 25% (בשנת 2014 צפויה העלאה ל-26.5%), זאת, במקום מיסוי יחידים על פי מדרגות המס כשכירים (אשר עשויות להגיע לשיעור מס של עד 50%).

 

כך לדוגמה, בעל חברה אשר מגדיר עצמו כיועץ לחברה, "מוותר" על תלוש המשכורת שלו בחברה, לה הוא מעניק את הייעוץ ובמקומו, מקים חברה המקבלת את הכספים כדמי ייעוץ. סכומים אלו, מעבר למשכורות המופחתות בחברת ה"ארנק" נצברים בה וממוסים בהתאם לשיעור מס החברות.

 

תמצית המלצות ועדת ה"ארנק"

 

במטרה לעודד חברות שלא לצבור רווחים כמתואר ולצמצם את תופעת הקמת חברות  "ארנק", הוועדה ערכה מיפוי של חברות "ארנק" לסוגיהן ולגביהן ערכה המלצות נפרדות, כדלקמן:

 

חברת נושאי משרה / חברת שכירים 


הינה חברת מעטים כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה (חברה בשליטה של 5 בני אדם לכל היותר ואיננה בת חברה או חברה שיש לציבור עניין ממשי בה) שאינה חברה משפחתית או חברת בית, שהכנסתה כולה או חלקה בשנת המס נובעת מפעילות של בעל מניות בה כנושא משרה בפועל בחבר בני אדם אחר (דירקטור, מנכ"ל, מנהל עסקים כללי וכו'), או חברה שמתקיימים יחסי עובד מעביד בין בעל המניות בה, לבין מקבל השירותים, בפן המהותי (מבחן ההשתלבות, הפיקוח וכדומה).

 

הוועדה ממליצה, כי מיסוי בחברה כאמור, יתבצע באופן שוטף ובמס שולי של בעל המניות, ו/או נותן השרות נושא המשרה בפועל, אשר מתקיימים לגביו מבחני יחסי עובד מעביד עם החברה מקבלת השירותים. האמור יחול בגין הכנסות החברה שמקורן בפעילויות אלו.

 

חברת חיץ 


חברת מעטים (ראה הגדרה לעיל), שאינה חברה משפחתית או חברת בית ושלפחות מחצית מהכנסתה בשנת המס היא הכנסה פסיבית (ריבית, תמלוגים, שכר דירה, דיבידנד, רווחי הון וכדומה).

 

הוועדה ממליצה, כי חברת חיץ תחויב באופן שוטף, במס על דיבידנד ליחיד, על 50% מההכנסה החייבת שלה, לאחר מס, ובתוספת ההכנסה הפטורה של החברה שמקורה בהכנסה פסיבית. במקביל, הומלץ על קביעת מנגנון למניעת כפל מס בידי בעלי המניות בעת חלוקה או מכירה בעתיד.

  

חברה צוברת 


המדובר בחברה תושבת ישראל, שהיא אינה חברת חיץ  ואשר קיימים בה עודפים מרווחים מצטברים (לרבות חברת נושאי משרה לה הכנסה אחרת צוברת).

 

הוועדה ממליצה על חיוב כלל החברות למעט חברת חיץ, שהינן בעלות רווחיות עודפת, במס שנתי נוסף בשיעור של 1% מסך הרווחים העודפים המצטברים. כ"רווחים עודפים" יחשבו רווחי החברה (למעט רווחים שמקורם בהכנסות חברת נושאי משרה /חברת שכירים) לאחר מס, העולים על 25% מסך הכנסותיה, אשר לא חולקו כדיבידנד .

 

עוד הומלץ על ידי הוועדה :

 

לבצע תיקון בסעיף 77 לפקודת מס הכנסה ולפשטו. הסעיף  מעניק למנהל מטעם רשות המיסים את הסמכות, לראות ברווחים שלא חולקו כאילו חולקו לצורכי מס ולחייבם בהתאם, גם אם לא חולקו בפועל.

 

מיסוי משיכות בעלי מניות –משיכות של בעל מניות מחברה שבבעלותו (יתרת חובה מנהלים) אשר לא הוחזרו אל החברה בתוך 3 חודשים ימוסו כמשכורת או דיבידנד, לפי העניין.

 

כאמור, המלצות המיסוי המובאות לעיל, הן תולדה של המחאה החברתית וועדת טרכטנברג אשר קמה בעקבותיה ובתוך כך ניסיונה של רשות המיסים למנוע דחיית תשלומי המיסים וחסכון במס. יש לזכור, שאומנם מדובר בהמלצות ראשוניות בלבד, אשר טרם קיבלו ביטוי בחקיקה פורמאלית, אך ראוי ומומלץ ללמוד אותן ולהיערך בהתאם להשלכות האפשריות.

 

יצירת קשר
מלאו פרטים ליצירת קשר
שם מלא
טלפון
כתובת דוא"ל
צרפו אותי לניוזלטר
חוזרים מקצועיים
חוזר סוף שנת 2014 חוזר סוף שנת 2014
היערכות לתום השנה היערכות לתום השנה
חברות ארנק חברות ארנק
פיצויים בעת פרישה פיצויים בעת פרישה
תקציר עדכונים חודש יולי 2014 תקציר עדכונים חודש יולי 2014
מבצע צוק איתן - תשלומי מקדמות - ביטוח לאומי מבצע צוק איתן - תשלומי מקדמות - ביטוח לאומי
דחייה נוספת של תשלום דמי הביטוח למעסיקים ועובדים עצמאיים באזור הדרום עד ליום 15 באוגוסט 2014 דחייה נוספת של תשלום דמי הביטוח למעסיקים ועובדים עצמאיים באזור הדרום עד ליום 15 באוגוסט 2014
פיצויים בעקבות מבצע פיצויים בעקבות מבצע "צוק איתן"
יצחק מדהלה 1, רחובות 76545.   טל רב קווי: 08-9377300   פקס ראשי: 08-9414782   דוא"ל: office@mbcpa.co.il